Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring / Verwerkersovereenkomst - PicturePresent

Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring / Verwerkersovereenkomst

Hieronder vindt je de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Verwerkersovereenkomst

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de commerciele uitbating (presentatie, het aanbod, de verkoop, de bestelling) door de fotograaf door middel van het PicturePresent platform (‘PicturePresent’).
1.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden wordt aanvaard door:
   – de fotograaf door het aanmaken/gebruik van een fotograafaccount.
   – de koper door het plaatsen van een bestelling voor een artikel.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PicturePresent worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door PicturePresent ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder begrepen (ver)kopers van artikelen via de website van PicturePresent.
1.5 PicturePresent heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een fotograaf daarna gebruik blijft maken van zijn fotograafaccount/een koper een bestelling plaatst voor een artikel, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het fotograafaccount, dan wel een bestelling voor een artikel wordt geplaatst.

Artikel 2. fotograafaccount & facturering accountkosten

2.1 Iedere fotograaf dient een fotograafaccount aan te maken alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen via het platform van PicturePresent.
2.2 De fotograaf dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
   1. de fotograaf is minimaal 18 jaar oud;
   2. de fotograaf heeft een geldig postadres in Nederland of Belgie ;
   3. de fotograaf beschikt over een betaalrekening bij een bank in Nederland of Belgie;
   4. de fotograaf is tenminste per email bereikbaar.

2.3 PicturePresent is te allen tijde gerechtigd om, om zijn moverende redenen een fotograaf geen fotograafaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een fotograafaccount of een reeds aangemaakt fotograafaccount te blokkeren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als PicturePresent vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het fotograafaccount de goede werking van de website van PicturePresent verstoort of naar oordeel van PicturePresent schadelijk kan zijn voor de goede naam van PicturePresent of derden.
2.4 De fotograaf is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. PicturePresent raadt de fotograaf dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden. PicturePresent is niet verantwoordelijk voor enig (schadelijk) gevolg van het onrechtmatig gebruik van een fotograafaccount als gevolg van nalatigheid van een fotograaf.
2.5 De fotograaf is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
2.6 De fotograaf verklaart in overeenstemming te handelen met de voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
2.7 De fotograaf is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen fotograafaccount.
2.8 De fotograaf dient bij wens tot stopzetten van zijn of haar fotograafaccount dit 1 maand voorafgaand aan de gewenste inactivatiedatum aangegeven te hebben bij PicturePresent, dit kan uitsluitend worden gedaan via de ‘mijn account’ pagina binnen de fotograaf back-end. Indien dit niet is gebeurd, wordt het abonnement met dezelfde periode van het lopende abonnement verlengd. Maandabonnement: Een abonnement dat maandelijks wordt betaald loopt na opzegging nog door gedurende 1 maand na afloop van de maand na waarin opzegging heeft plaatsgevonden, en er wordt dientengevolge dus nog 1 maand abonnementsgeld in rekening gebracht ná de maand waarin opzegging plaats heeft. Jaarabonnement: Bij een abonnement dat jaarlijks wordt betaald, dient de opzegging uiterlijk plaats te vinden gedurende de 11e maand van het lopende jaar om het jaarabonnement na 12 maanden te beëindigen.
2.9 Doorlopend lidmaatschap. Een account, dat met een gratis accounttype kan beginnen, wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt opgezegd of wij het beëindigen. Je moet over internettoegang beschikken en een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven (die regelmatig kan worden bijgewerkt, en hierna “Betalingsmethode” zal worden genoemd) om PicturePresent te gebruiken. We brengen de maandelijkse lidmaatschapskosten via je Betalingsmethode in rekening. Om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende maand in rekening worden gebracht via je Betalingsmethode dien je je lidmaatschap op te zeggen vóórdat dit maandelijks wordt verlengd (hierbij dient rekening te worden gehouden met de opzegtermijn zoals in 2.8 omschreven.
2.10 Terugkerende facturering. Wanneer je je account start, autoriseer je ons om maandelijks de lidmaatschapskosten tegen het geldende tarief, alsmede andere door jou gemaakte kosten in verband met je gebruik van je PicturePresent account, af te schrijven via je Betalingsmethode (dit is slechts en alleen mogelijk via automatische incasso via bankrekening of creditcard). Je onderkent dat het gefactureerde maandbedrag per maand om diverse redenen kan variëren, zoals door het activeren van extra mogelijkheden en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement (dit gebeurt alleen na jouw instemming: met elk extra bedag dien je iedere keer akkoord te gaan). Je autoriseert ons om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je Betalingsmethode.
2.11 Je kunt je account op elk gewenst moment downgraden naar het gratis accounttype (dit kan via de ‘mijn account’ pagina als je bent ingelogd). Je blijft dan gebruikmaken van je op dat moment huidige accounttype tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode (en met inachtneming van de geldende opzegtermijn). We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijke maanden van je account waarvan je mogelijk geen gebruik hebt gemaakt.

Artikel 3. Aanbod van content door fotograaf en artikelen door PicturePresent

3.1 Voor de artikelen die kunnen/mogen worden aangeboden en verkocht via het fotograafaccount geldt een minimale prijs per artikel zoals vermeld in het fotograafaccount. Het staat de fotograaf voor het overige vrij om zelf de prijs van het aanbod vast te stellen. De fotograaf dient er bij het bepalen van de prijs o.m. rekening mee te houden dat de verzendkosten voor het versturen van de artikelen voor rekening van de besteller komen.
3.2 De fotograaf garandeert dat het beeldmateriaal dat online wordt gepresenteerd en wordt verwerkt in de door hem aangeboden artikelen zijn eigendom zijn en het auteursrecht bij hem of haar zelf ligt.
3.5 PicturePresent is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de fotograaf vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van PicturePresent niet juist of misleidend is of naar oordeel van PicturePresent schadelijk kan zijn voor de goede naam van PicturePresent of derden.

Artikel 4. Bestelling en levering

4.1 Een koper kan via het normale bestelproces binnen een webstore op de server van PicturePresent een bestelling plaatsen voor een artikel.
4.2 Een bestelling voor een artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de algemene voorwaarden webshop.
4.3 De directe overeenkomst voor de (ver)koop van een artikel komt tot stand tussen PicturePresent en de koper. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de besteller de bestelling (online) heeft afgerekend.
4.4 Indien PicturePresent binnen haar systeem een bestelling ontvangt van een foto en/of product, zijn koper en fotograaf niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten het platform van PicturePresent om.
4.5 De koper is zich bewust van het vervallen van het herroepingsrecht (om een bestelling te retourneren) om reden dat alle fotoproducten per unieke opdracht worden vervaardigd. Bestellingen kunnen na betaling dan ook niet meer worden geannuleerd of gewijzigd (zie ook artikel 2 uit de ‘algemene voorwaarden webstore‘).
4.6 Bij producten die door de fotograaf zelf aan het productassortiment zijn toegevoegd (zgn. “eigen beheerde producten”), en welke door de klant worden besteld, ligt de verantwoordelijkheid tot correcte en adequate levering aan de klant bij de fotograaf. Om deze reden dient de klant bij klachten of reclamaties van dit type producten te allen tijde contact op te nemen met de fotograaf teneinde met hem/haar tot een oplossing te komen. Fotograaf stemt er mee in dat PicturePresent is gevrijwaard van verantwoordelijkheid tot correcte en adequate levering van deze door de fotograaf ‘eigen beheerde producten’. Tevens stemt fotograaf ermee in dat eventuele reclamaties en (verzoeken tot) creditaties van de aankoopsom die door de besteller worden gedaan bij PicturePresent zullen worden verrekend met c.q. verhaald op de fotograaf.

Artikel 5. Vergoeding en betaling

5.1 Voor het verkopen van artikelen via de site van PicturePresent heeft de fotograaf een fotograafaccount nodig, voor welke maandelijks of jaarlijks een bijdrage wordt betaald via automatische bankafschrijving. De hoogte van deze bijdrage en verdere opties van het account staan omschreven op deze pagina. PicturePresent is gerechtigd om de door de fotograaf aan PicturePresent verschuldigde bijdrage te verrekenen met enig bedrag dat PicturePresent uit welke hoofde dan ook aan fotograaf verschuldigd is.
5.2 Voor het kopen van artikelen via de site van PicturePresent is de koper een bijdrage voor shipping & handling aan PicturePresent verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage wordt van tijd tot tijd door PicturePresent vastgesteld en wordt zichtbaar gemaakt in de betalingsstap van het bestelproces van iedere webstore die is aangemaakt binnen het PicturePresent platform. De door de fotograaf ingestelde koopprijs zal door PicturePresent met deze bijdrage worden verhoogd en onderdeel uitmaken van de factuur.
5.3 De koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de fotograaf. Betaling door de koper kan uitsluitend plaatsvinden aan PicturePresent. De fotograaf is niet gerechtigd om rechtstreeks door de koper aan hem gedane betalingen te accepteren. De fotograaf zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de koper restitueren en de koper er op wijzen dat betaling uitsluitend aan PicturePresent kan plaatsvinden.
5.4 Het saldo van de transactie zal, na verrekening van de eventuele bijdragen zichtbaar zijn in het fotograafaccount van de fotograaf. PicturePresent zal het saldo periodiek aan de fotograaf uitbetalen.
5.5 In geval de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht nadat betaling van het saldo door PicturePresent heeft plaatsgevonden, zal fotograaf hetgeen door PicturePresent reeds aan de fotograaf is voldaan in mindering brengen op de eerstvolgende factuur.
5.8 Fotograaf verleent hierbij onherroepelijk het recht aan PicturePresent om in eigen naam en met uitsluiting van de fotograaf de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de koper en de fotograaf.
5.9 PicturePresent zal vorderingen op de koper behandelen conform zijn reguliere incassobeleid. In geval PicturePresent alsnog betaling ontvangt, zal PicturePresent nabetaling verrichten aan de fotograaf, na verrekening van het eventueel reeds terzake door PicturePresent aan fotograaf betaalde en van de bemiddelingsbijdrage en de servicevergoeding alsmede de incassokosten.

Artikel 6. Informatie en gebruik gegevens

6.1 Fotograaf zal frequent en zorgvuldig notie nemen van zijn e-mail zodat fotograaf tijdig kennis kan nemen van door PicturePresent aan fotograaf en de koper verzonden informatie.
6.2 PicturePresent is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
6.3 De fotograaf staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De fotograaf onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie en/of beelden.
6.4 De fotograaf staat er voor in dat zijn aanbod en de door hem verstrekte informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals eigendomsrechten waaronder tevens begrepen intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten) van derden.
6.5 De persoons- of adresgegevens van een besteller / koper verkregen in het bestelproces zal door PicturePresent en fotograaf zorgvuldig worden gebruikt en niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
6.6 Middels het opgegeven mailadres wordt je aangemeld voor onze nieuwsbrief waarmee we je van allerlei wetenswaardigheden omtrent PicturePresent op de hoogte houden. Je hebt altijd de mogelijkheid je hiervoor af te melden.

Artikel 7. Rol PicturePresent

7.1 PicturePresent biedt slechts een online platform dat derden in staat stelt om artikelen te presenteren, samen te stellen en te verkopen. PicturePresent is slechts een faciliterende partij bij de (koop)overeenkomst tussen de koper en de fotograaf om ervoor zorg te dragen dat, met de beelden geleverd door de fotograaf, het bestelde product vervaardigd en naar koper verzonden wordt.
7.2 PicturePresent verzorgt naar beste kunnen de maximale beschikbaarheid van haar technisch platform maar kan desondanks nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet of niet naar behoren functioneren van de site van PicturePresent en fotograafaccount of besteller-account.
7.3 PicturePresent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld in geschillen die ontstaan tussen fotograaf en haar klant.
7.4 PicturePresent verzorgt naar beste kunnen de data-opslag van de beelden aangeleverd door de fotograaf maar fungeert niet als backup of recovery service (tenzij de backup-functie is geactiveerd als ‘bundel’ door de fotograaf en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en/of beelden (van de fotograaf)

Artikel 8. Diversen

8.1 PicturePresent is gerechtigd om bepaalde privileges (waaronder begrepen de toekenning van een garantiebedrag) te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het fotograafaccount te blokkeren of de mogelijkheid om via PicturePresent artikelen te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een fotograaf; dit uitsluitend ter beoordeling van PicturePresent.
8.2 Wanneer door PicturePresent gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De (ver)koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat PicturePresent de voorwaarden op enig moment soepel toepast.
8.3 Fotograaf erkent dat PicturePresent rechthebbende is van het merk PicturePresent en alle overige onderscheidingmiddelen van PicturePresent alsmede van de vormgeving van de site en het technisch platform van PicturePresent en dat fotograaf niet gerechtigd is deze te gebruiken, te kopieren of na te bootsen of aan derden toe te staan deze te gebruiken.
8.4 Indien een of meer van de bepalingen van de voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PicturePresent vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PicturePresent door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van PicturePresent niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op de voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen via PicturePresent en de koopovereenkomst tussen de koper en de fotograaf is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.

Privacy Verklaring

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://www.picturepresent.nl en haar subdomeinen (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons of met een medegebruiker opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen dan kunnen wij je niet van dienst zijn en kan de software geen goede overeenkomsten samenstellen.
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de onder meer de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je geslacht
 • Je IP-adres
 • Je bank-/betaalgegevens
 • Je BTW nummer (bij professioneel gebruik van onze dienst)

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals bijvoorbeeld:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt
 • locatie van de browser en het soort device waarmee je de Website bezoekt.

Login

In je account slaan we de volgende gegevens op: naam, e-mail, adres, overige bedrijfsgegevens en betalingsgegevens. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account – de gegevens van eerdere transacties.

Social media

Als je social media functies gebruikt op onze site (b.v. om in te loggen), is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.
Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief

PicturePresent biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe functionaliteiten, aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Dit werkt een opt-out systeem waarmee je je altijd kunt afmelden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Dit is niet mogelijk bij ’transactionele’ emails die we je sturen bij het aanmelden op je account en het deelnemen in bestellingen. Wil je deze niet meer ontvangen, dan dien je geen gebruik meer te maken van onze website.

Bestellingen

Voor het verwerken van je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je bedrijfsgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere bestelling. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan advocaten(kantoren) en juridische dienstverleners noodzakelijke persoonlijke gegevens.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
 • Wij sluiten geheimhoudingsverklaringen met alle werknemers en derden die toegang hebben tot onze systemen.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Je gegevens blijven bewaard zolang je een account hebt bij ons, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als je geen account meer hebt zullen jouw gegevens verwijderd worden. Ook zullen wij inactieve accounts na 5 jaar verwijderen.

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan betalingsprovider Pay.nl, hostingsprovider Transip, Europese Belasting en Douane database (VIES) en onze productiepartners. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij kunnen jouw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • je ingelogd blijft en ongestoord transacties kunt plaatsen
 • je veilig winkelt bij PicturePresent
 • de website snel is
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
 • we verbeteringen kunnen testen

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen ons privacy policy aanpassen. We raden je daarom aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
 • Contact

  Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

  PicturePresent B.V.
  Marconistraat 16
  3029 AK Rotterdam
  KvK-nummer: 63067137
  info [at] picturepresent.nl

  Functionaris voor gegevensbescherming
  J. Stranders
  e-mail: info [at] picturepresent.nl

  Verwerkersovereenkomst

  Waarom een verwerkersovereenkomst?

  Als fotograaf (de Gebruiker) beschik je over diverse gegevens van derden die je invult in je PicturePresent account, waaronder (persoons)gegevens van diverse klanten en opdrachtgevers (de Betrokkenen) in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (de Relevante Wetgeving). Als fotograaf handel je dan als Verwerkingsverantwoordelijke (de Verantwoordelijke) in de zin van de Relevante Wetgeving.

  De Verantwoordelijke slaat deze gegevens op in het account. PicturePresent zal de opslag, verwerking, bewerking en beveiliging van deze persoonsgegevens op zich nemen (de Verwerking). PicturePresent handelt hierbij als Verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving.

  In deze Verwerkersovereenkomst (de Overeenkomst) leggen we de rechten en verplichtingen over en weer in verband met de verwerking van persoonsgegevens door PicturePresent vast. Wanneer je je aanmeldt als Gebruiker van PicturePresent ga je akkoord met deze Verwerkersovereenkomst.

  Uitvoering verwerking

  1. PicturePresent zal op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken overeenkomstig deze Overeenkomst en de voorschriften in de Relevante Wetgeving, voor zover deze voorschriften zich direct op verwerkers richten.
  2. PicturePresent zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel of op andere wijze verwerken dan volgens jouw instructies, waaronder de instructies die zijn vastgesteld in deze Overeenkomst. PicturePresent heeft ook geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. De instructies van de Verantwoordelijke mogen niet in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.
  3. PicturePresent staat er verder voor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Relevante Wetgeving zullen verwerken.
  4. PicturePresent zal op verzoek van de Verantwoordelijke informatie aan de Gebruiker geven over de genomen (beveiligings-)maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de Relevante Wetgeving en deze Overeenkomst te voldoen.
  5. De verplichtingen van PicturePresent die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van PicturePresent, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot werknemers.

  Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk om de verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien dit verplicht is onder de Relevante Wetgeving.
  2. Als een Verantwoordelijke geen melding maakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, staat die Verantwoordelijke er voor in vrijgesteld te zijn van de meldplicht onder de Relevante Regelgeving en dat er zodoende geen melding hoef te worden gedaan.

  Doorgifte van persoonsgegevens

  1. PicturePresent verwerkt de persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is slechts toegestaan naar landen die conform de Relevante Wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.
  2. PicturePresent zal de persoonsgegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken op grond van deze Overeenkomst, tenzij een wettelijke bepaling dergelijke verwerking verplicht.

  Beveiligingsmaatregelen en -incidenten

  1. PicturePresent neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  2. PicturePresent neemt hiertoe in ieder geval de volgende maatregelen:
   • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
   • Versleuteling van de wachtwoorden van Gebruikers;
   • Beperking van de toegang tot de gegevens door Medewerkers van PicturePresent;
   • Back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten tijdig te herstellen
  3. PicturePresent zal de Gebruiker, waar mogelijk, bijstand verlenen bij het waarborgen van een passend beveiligingsniveau door de Gebruiker.
  4. PicturePresent zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk melden aan de Gebruiker. Waar nodig zal PicturePresent volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

  Duur en beëindiging

   Deze Overeenkomst tussen PicturePresent en de Gebruiker loopt zolang de Gebruiker een account heeft waarop persoonsgegevens zijn ingevoerd door Gebruiker.
  1. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten PicturePresent en de Gebruiker zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren.
  2. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal PicturePresent de Gebruiker gedurende 10 weken in de gelegenheid stellen om alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij PicturePresent aanwezig zijn te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal PicturePresent alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen.

  Geheimhouding van verwerkte gegevens

  1. Op alle persoonsgegevens die PicturePresent voor de Gebruiker verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van PicturePresent, alsmede PicturePresent zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
  2. PicturePresent zal de persoonsgegevens niet zonder toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.
  3. Als Bewerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij de Verantwoordelijke daarover eerst schriftelijk informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat de Verantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.

  Bijstand

  1. PicturePresent zal de Gebruiker, waar mogelijk, bijstand verlenen om verzoeken van Betrokkenen m.b.t. de uitoefening van hun rechten te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verzoek van de Betrokkene om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit. PicturePresent neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen.
  2. PicturePresent zal, indien de Gebruiker hier om vraagt, alle nodige informatie verstrekken die de Gebruiker nodig heeft voor de uitvoering van audits, inspecties en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.
  3. De Gebruiker zal alle kosten op zich nemen die verband houden met de uitoefening van de rechten en verplichtingen uit voorgaande bepalingen.

  Subverwerkers

  1. PicturePresent maakt bij het leveren van de Diensten gebruik van een aantal externe diensten en partners. Doordat deze partijen (een deel van de) persoonsgegevens die PicturePresent in bezit heeft verwerken, treden zij op als sub verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving (de Subverwerkers). PicturePresent maakt bijvoorbeeld gebruik van Transip voor de opslag van gegevens, van Pay.nl voor het betalingsverkeer, en van diverse productiepartners voor de productie en verwerking van bestellingen.
  2. PicturePresent zal enkel andere Subverwerkers in dienst nemen, indien dit nodig is om specifieke verwerkingsactiviteiten ten behoeve van de Diensten te verrichten.
  3. Alle Subverwerkers zullen aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen gebonden zijn als die zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

  Aansprakelijkheid

  PicturePresent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de instructies van de Gebruiker op te volgen, indien deze instructies in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.

  Garantie Verantwoordelijke

  1. De Gebruiker garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkenen, zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen.
  2. De Gebruiker vrijwaart PicturePresent van alle aanspraken die betrekking hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens.

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van al het nieuws!

  Camera of lens huren?

  Apparatuur nodig? Huur voordelig camera's of lenzen van fotografen in je buurt.